• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Tiltakskatalog for transport og miljø inneholder en rekke artikler om effekter av miljøtiltak innen transportområdet. Urbanet Analyse har nylig revidert tre kollektivtransporttiltak.

Rutetilbud

Et godt og fleksibelt rutetilbud med høy frekvens er grunnleggende for å holde på kundene og tiltrekke seg nye trafikanter. Et brukervennlig og oversiktlig rutetilbud innebærer tiltak som faste avgangstider, hyppige avganger, faste kollektiv-traseer, lett-forståelig rutetilbud og bedre trafikkinformasjon. Les mer her.

Taksttiltak

Takster er et virkemiddel for å skaffe flere passasjerer og en finansieringskilde for å opprettholde et godt tilbud. Ulike typer taksttiltak kan benyttes til å trekke nye passasjerer over på kollektivtransporten, for eksempel forenkling av takstsystemet, takstreduksjon og rabattordninger. De mest effektfulle tiltakene handler om forenkling av systemene, f. eks. å redusere antall takstsoner og billettyper og innføre sømløse betalingsløsninger. Les mer her.

Fremkommelighet

Mange byer sliter med fremkommelighetproblemer for kollektivtrafikken, spesielt i rushtiden. De reisende opplever forsinkelser som en stor belastning. Kollektivtrafikk må få prioritet i trafikkbildet slik at man klarer å redusere reisetiden. Oppmerkede felt (kollektivfelt, samkjøringsfelt og kollektivgater) og tilpasset utforming av kryss og rundkjøringer er noen anbefalte tiltak. Les mer her.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Mari
  Fossheim Betanzo