• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Tiltaksutredning

Urbanet Analyse har i samarbeid med NILU- Norsk institutt for luftforskning, utarbeidet en revidert tiltaksutredning for Bergen kommune. Urbanet Analyse har gjennomført trafikkberegningene i prosjektet. NILU er hovedleverandør og har ansvar for beregninger av luftkvalitet. En sentral del av oppgaven var vurdering og implementering av aktuelle tiltak i Bergen.

Bakgrunnen for revisjon av tiltaksutredningen Miljødirektoratet i brev av 12. januar 2016 har pålagt Bergen kommune å utarbeide en revidert tiltaksutredning for NO2. Begrunnelsen for pålegget var blant annet at gjeldende tiltaksutredning gir for lite informasjon om dagens og framtidig forventet luftforurensning, og at utredningen ikke har beregnet effekt av tiltakene som er vedtatt i handlingsplanen. Dette gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt kommunen i framtiden vil overskride grenseverdiene for NO2.

I Bergen er luftkvaliteten de fleste av årets dager god eller tilfredsstillende. Men Bergen er likevel sårbar for dårlig luftkvalitet og i årene 2010, 2012, 2013 og 2014 overskred Bergen grenseverdien for årsmiddel for NO2 og er dermed i brudd med både forurensningsforskriften og EUs luftkvalitetsdirektiv.

Tiltaksutredningene er bygd opp rundt handlingsprogrammet fra 2015 med et revidert ti-punkts handlingsprogram som består av pakker av ulike tiltak. Utredningen er delt i tre deler slik det anbefales i Miljødirektoratets veileder, det vil si en del med en faglig utredning og kartlegging av forurensningssituasjonen, en del som presenterer selve handlingsplanen og en del som presenterer beredskapsplanen knyttet til episoder med høy luftforurensning. 

Som et ledd i arbeidet med tiltaksutredningen, er det utført luftkvalitetsberegninger for Bergen kommune for NO2, PM10 og PM2,5 for Dagens situasjon (2015), for Referansesituasjonen 2021, samt forventet effekt av en tiltakspakke i 2021. For beregningene av Referansesituasjonen 2021, er det antatt at eksisterende tiltak videreføres, og det er tatt hensyn til forventet utvikling i sentrale parametere som trafikkmengde, kjøretøy-sammensetning og befolkningsvekst.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

  • Tormod
    Wergeland Haug
  • Mads
    Berg