• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Vegdirektoratet evaluert BRA-midlene (2006-2007).Evalueringen gir svar på en rekke interessante og positive forhold rundt tilskuddsordningen.

Tiltakene har ført til en betydelig kvalitets. og standardheving i lokale kollektivsystem, økt fokus på universell utforming, god samordning av virkemidler samt bedrede lokale samarbeid i samferdselssektoren. Videre viser evalueringen at tilskuddsordningen er en kraftig motivasjonsfaktor for arbeidet med universell utforming i kommunene.

Evalueringen gir ikke svar på hvorvidt ordningen har hatt konkret effekt på reiseadferd eller reisemiddelbruk blant trafikanter med nedsatt funksjonsevne. Det har vist seg vanskelig å vurdere de konkrete transportmessige effektene av tiltakene, fordi det ikke foreligger før.undersøkelser i tiltaksområdene. I forbindelse med prosjektet er det utviklet en webløsning som forenkler arbeidet knyttet til systematisering av søknadene og rapportene. En slik løsning gjør det mulig å søke etter type tiltak, erfaringer og nøkkeltall på en enkel og oversiktlig måte, og er dermed en viktig formidlingskanal. Denne erfaringsdatabasen er å finne på internettadressen www.bra.tiltak.no.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud
 • Erling
  Servoll