• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra ATP-sekretariatet har Urbanet Analyse utredet innføring av rushtidsavgift i Kristiansand, i samarbeid med WSP Analyse og Strategi.

Urbanet Analyse har stått for hoveddelen av utredningen, og har utarbeidet denne hovedrapporten. WSP Analyse og Strategi har hatt fokus på lærdom fra Stockholmsforsøket, både når det gjelder implementering av en rushtidsavgift og effekter for ulike grupper.Det er utarbeidet en egen rapport om dette temaet.

Utredningen skal danne et konkret beslutningsgrunnlag for politikere i Kristiansand-regionen. Den vurderer effekter av rushtidsavgiften, med alternative innretninger og nivåer, på reisemiddelfordelingen, klimautslippene og konsekvenser for ulike grupper (familier, næringsliv mm). Utredningen baserer seg på analyser av de regionale transportmodellene og en egenutviklet strategisk planleggingsmodell, reisevanedata, markedsundersøkelse og Sp-analyser og transportmodeller

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud
 • Tom
  Norman Hamre