• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Modellering

Asplan Viak og NTNU har vurdert hvordan en integrering av RTM og Aimsun kan gjennomføres, og hvorvidt dette er en metode som anbefales til videre bruk. Rapporten sammenligner modellens resultater og drøfter ulike aspekter ved integrasjonen. Det gis en drøfting og anbefaling om videre arbeid.

Oppdraget «Integrering av RTM og Aimsun – en vurdering og testing av muligheter» er en del
av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret
transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til dette FoU-programmet
er å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av samferdselsinvesteringer
som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem

Andre bidragsytere

 • Trude
  Tørset (NTNU)
 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Mads
  Berg
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Håvard
  Suleng