• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Analyse

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune vurdert effekter av ulike tiltakspakker i Tønsberg og Larvik for å nå nullvekstmålet. Som følge av nullvekstmålet for biltrafikken skal mest mulig av persontransportveksten gjøres til fots, med sykkel eller med kollektivtransport. 

Vurderingen inngår som en del av videre politisk behandling, og inkluderer et kostnadsestimat for de ulike tiltakene for at fylkeskommunen skal kunne effektivisere innenfor dagens kostnadsrammer.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen

Andre bidragsytere

  • Eli-Trine
    Svorstøl