• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Analyse

Urbanet Analyse har sammen med Asplan Viak og Transportøkonomisk institutt oppdatert planmateriale for Nord-Norgebanen for Jernbanedirektoratet. 

Det er Asplan Viak som har inngått avtale med Jernbanedirektoratet om bistand til utredningen av en mulig jernbane Fauske – Tromsø. Blant annet er kostnadsestimater, markedspotensial og samfunnsøkonomi vurdert.

Urbanet har bidratt med ny kartlegging av markedspotensialet på strekningen. Analysene er gjennomført ved hjelp av modellsystemer for person- og godstrafikk som gjerne brukes i forbindelse med nasjonal transportplan. 

Vi finner at NordNorgebanen kan få et marked for godstrafikk på 2,6 millioner tonn i året ved full utbygging.  For persontransport finner vi markedspotensial på om lag 500 000 årlige personreiser ved full utbygging og en trafikantnytte i størrelsesorden 200 millioner per år fra åpningsåret. 

Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Patrick
    Berent Ranheim