• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har innenfor Samferdselsdepartementets Program for overordnet transportforskning (POT) utviklet et strategisk planleggingsverktøy for norske byer. Innen prosjektet er det utviklet en modell (UA-modellen) som tar utgangspunkt i trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper ved tilbudet og beregner etterspørselseffekten av et bedre tilbud, inkludert færre forsinkelser, mindre trengsel og økt komfort.

Modellen som er utviklet er fleksibel ved at det er mulig å legge inn flere kvalitetsfaktorer, og det er enkelt å oppdatere grunnlagstallene knyttet til tidsverdier og andre forutsetninger. Modellen kan etableres relativt enkelt i alle byområder hvor det er kodet et kollektivnett og transporttilbud i RTM.

Resultatene fra analysene som er gjennomført i prosjektet tyder på at dagens transportmodeller undervurderer effekten av kollektivtiltak i transportpolitikken fordi de verken tar høyde for nytten av de kvalitative faktorene eller synergigevinstene som kan hentes ut i hele kollektivnettet. Det er for lite fokus på de kvalitative egenskapene ved tilbudet, både for kollektivtransport og ikke minst for sykkel. Det betyr at mange kostnadskrevende, men viktige, tiltak får for liten effekt i transportmodellene. Dette vil påvirke kostnadseffektiviteten og prioriteringsrekkefølgen av mange klimatiltak i norske byområder.

Prosjektet er rapportert i to dokumenter; Hovedrapport UA-rapport 16/2010 og en dokumentasjon av rammebetingelser for transportmiddelvalg basert på analyser av reisevanedata (UA-notat 33/2010).

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Lisa
  Steine Nesse
 • Alberte
  Ruud