• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Sjåfører for kollektiv-transporten

Befolkningsvekst og transportpolitiske målsettinger om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange gir behov for økt kapasitet i kollektivtransporten, og dermed økt ruteproduksjon og behov for flere sjåfører. På oppdrag fra NHO Transport har Urbanet Analyse kartlagt behovet for sjåførrekruttering til kollektivtrafikken på kort og mellomlang sikt.

En sentral oppgave i prosjektet har vært å innhente informasjon fra busselskapene i Norge, ved hjelp av et spørreskjema. Videre har vi estimert framtidig sjåførbehov gitt forventet befolkningsvekst og produksjonskapasitet ved innfrielse av nullvekstmålet, samt andre relevante utviklingstrekk.

Hovedfunnet i undersøkelsen er at det vil være et stort behov for bussjåfører i framtiden. Totalt sett vil det kunne være behov for å rekruttere om lag 14 000 nye bussjåfører fram mot 2030.

Du kan også lese om prosjektet på NHO transport sine sider.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen