• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

HUT

På oppdrag fra Vinnova forskningsprogram for miljø- og transportinnovasjoner har VTI og Urbanet i samarbeid gjennomført et prosjekt for å utvikle en modell for bærekraftig bytransport (Hållbara Urbane Transporter, HUT-modellen). Modellen bygger på modellstrukturen i Sampers, men lager supplerende modellapplikasjoner for å beregne effekten av trengsel og forsinkelser, for å beregne konsekvenser for offentlige budsjetter og samfunnsøkonomi, samt for å kunne optimalisere kollektivtilbudet under varierende rammebetingelser for arealplanlegging, restriksjoner på bilbruk og framkommelighet på vegnettet.

Modellstrukturen er utviklet med Uppsala som case og er testet på Gøteborg, Malmø og Stockholm. Formålet med modellen er å analysere sammenhenger mellom ulike tiltak på overordnet nivå, samt sortere og prioritere mellom ulike virkemiddelpakker i større byområder. Modellen er blant annet benyttet for å analysere gevinsten av stamlinjenett avhengig av framkommelighet for bussene, etterspørselseffekten av utvidet sykkelveinett og endret reisemiddelfordeling avhengig av hvilke fortettingsstrategier. Modellen beregner offentlige kostnader ved virkemiddelpakker og hva som skal til for å nå fordoblingsmålet. 

Prosjektet er ferdigstilt høsten 2017. 

Dokumentasjon

HUT-modellen består av tre moduler; storsonemodellen, kostnadsmodellen og optimeringsmodellen. 

Formålet med storsonemodellen er å bygge videre på dataene som ligger i dagens transportmodeller, slik at det er konsistens i analysegrunnlaget, men forenkle deler av etterspørselsmodellene slik at de kan inkludere flere endogene forklaringsfaktorer. I denne modulen kan en både aggregere resultater for en referansesituasjon og beregne etterspørselseffekter av ulike tiltak, strategier eller virkemidler.

Kostnadsmodellen henter data fra storsonemodellen og beregner kostnader knyttet til transportsituasjonen. Modellen beregner offentlige driftsutgifter, investeringsbehov og samfunnskostnader. 

Optimaliseringsmodellen er under utvikling og er ikke benyttet i analysene i dette prosjektet. Dokumentasjonen av prosjektet består av fem dokumenter:  

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Torbjörn
  Eriksson
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen

Andre bidragsytere

 • Mats
  Johansson
 • Mads
  Berg
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Roger
  Pyddoke (VTI)