• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Jernbaneverket har Urbanet Analyse utviklet en praktisk modell for å beregne influensområde for ulike innfartsparkeringsplasser.

Med bakgrunn i utfordringer knyttet til videre utvikling av innfartsparkeringsmuligheter for kollektivreisende, initierte PROSAMS kollektivgruppe prosjektet ”Influensområder til kollektivtransportens innfartsparkeringer”. Jernbaneverket har vært oppdragsgiver for prosjektet, med finansielt bidrag fra PROSAM, Jernbaneverket v/Arild Vold og Statens vegvesen ved Etatsprogrammet Miljøvennlig bytransport v/Guro Berge.

Formålet med prosjektet har vært å utvikle en funksjon for influensområdenes utbredelse med hensyn til faktorer av betydning, og et utkast til arbeidsverktøy som kan anvendes ved planlegging av innfartsparkeringsplasser i storbyområdene. Vi har benyttet en egenutviklet strategisk modell for optimalisering av kollektivtilbudet, hvor trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper ved tilbudet danner grunnlaget for prioritering av tiltak.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Lisa
  Steine Nesse