• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Revidert Oslopakke 3

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet utredet effekten av bedre fremkommelighet på vegnettet og økt trengsel på kollektivtransporten som følge av nye bomsnitt i Oslo. Videre har vi studert fordelingsvirkninger av de nye bomsnittene.

Konkurranse og ringvirkninger

Notatet fokuserer på i hvilken grad de nye bomsnittene bedrer konkurranseforholdene for kollektivtransporten på ulike strekninger og hvordan analyser som tar hensyn til forsinkelser og trengsel påvirker de etterspørselseffektene som hentes ut fra RTM23+. I denne sammenheng har et sentralt spørsmål vært hvordan bedre fremkommelighet for bilreiser påvirker kollektivtransporten og hvor mye ledig kapasitet det er i rushtrafikken på de strekningene som får størst passasjervekst.

Våre supplerende beregninger til RTM-analysene viser at det er viktig å ta hensyn til trafikantenes ulempe ved køtid, forsinkelser og trengsel når totaleffekten beregnes. Det er særlig sentrumsrettede reiser i rushtrafikken som påvirkes:
- Nedgangen i biltrafikken forsterkes med ca 30 prosent, fra 13,3 til 17,6 prosent
- Økningen i kollektivtrafikken mer enn fordobles, fra 2,3 til 5,7 prosent

Fordelings- virkninger

Notatet fokuserer på fordelingsvirkninger for trafikantene av ulike bomsnitt. Hvem er det som vil få økt sannsynlighet for å betale bompenger? Vil det for eksempel ramme småbarnsfamilier, lavinntektsgrupper eller andre grupper hardere enn en avgift som alle må betale?

Analysen viser at de nye bompengesnittene berører flere reiser enn dagens bomring. Samtidig ser vi at de nye bompengesnittene virker geografisk utjevnende, ved at de i større grad berører personer fra flere områder enn det dagens bompengesnitt gjør. Analysene viser at forslaget til nytt bompengesnitt vil påvirke ulike trafikantgrupper på omtrent samme måte som dagens bomsnitt.

  • Menn berøres av bompassering i større grad enn kvinner
  • Flerpersonhusholdninger berøres i større grad enn enslige
  • Personer med middels/høy inntekt berøres i større grad enn de med lav inntekt
  • Arbeidsreiser berøres i større grad enn andre typer reiser

Last ned dokument her