• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse utredet potensialet for redusert bilbruk ved satsing på bildeling. Bakgrunnen for utredningen er at det, som en del av klimaforliket mellom regjeringen og Høyre, KrF og Venstre, er en avtale om at det skal utredes hvordan man kan integrere bildelingsordninger i jernbanestasjoner og øvrige kollektivknutepunkter. Våre resultater viser at det ikke er hensiktsmessig å satse på bildeling som virkemiddel for å redusere klimautslippene. Bildeling har en marginal . og i verste fall negativ . effekt på klimautslippene. Effekten er avhengig av hvor mange som får økt eller redusert tilgang til bil som følge av et bildelingsmedlemskap. . Bildeling har et begrenset markedspotensial: I utredningen anslår vi at bildelingsordninger har et markedspotensial på mellom 2 og 4 prosent av husstandene i Oslo.området. Effekten på bilbruken er imidlertid avhengig av hva slags typer reiser bildelingsbilen erstatter, og hvilke transportmidler bildelingsbilen fortrenger. De som mener at bildeling er mest aktuelt har færre biler, og kjører mindre enn andre, og de veksler mer mellom bil og andre transportmidler. Bildelingsbilen vil dessuten bli benyttet på typiske fritidsreiser (helgeturer, besøk, innkjøp av større varer), som foretas relativt sjelden. Blant de potensielle bildelerne er bilandelen lav på denne typen reiseformål i dag. .Bildeling har marginale miljøeffekter: Vi har beregnet potensialet for redusert bilbruk som følge av bildeling med utgangspunkt i informasjon fra markedsundersøkelsen om husstandens kjørelengde, antall biler i husstanden, og forventet endring i kjørelengde som følge av bildelingsmedlemskap. Potensialet for redusert bilbruk avhenger av om bildelingsbilen kommer i tillegg til, eller erstatter, bilen i husstanden. Samlet sett viser våre analyser at bildeling ikke vil være noe sentralt klimapolitisk tiltak, men i beste fall gi en marginal reduksjon i klimautslippene( .0,3 til .0,6 % endring i utslipp av CO2.ekv. i Oslo.området). I verste fall vil slike ordninger medføre økt bilbruk og økte klimautslipp (+0,4 til +0,8 % endring i utslipp av CO2.ekv. i Oslo.området) fordi en stor andel av de som kan tenke seg å bli medlem i en slik ordning vil få økt tilgang til bil, i hvert fall på kort sikt. . Størst potensial for tradisjonelle bildelingsordninger: Resultatene viser at det i stor grad er den "tradisjonelle" bildelingsordningen som vektlegges: At bildelingsbilen er billig, lokalisert nær boligen, lett tilgjengelig og enkel å bestille har større betydning enn å ha oppstillingsplasser nær kollektivknutepunkter, og å kunne sette fra seg bilen et annet sted enn der man henter den. Prisen vektlegges høyest av alle faktorer. Resultatene tyder på at bildeling bør ligge lavt i pris for at denne ordningen skal kunne konkurrere med det å ha egen bil. . Mer attraktive bildelingsordninger gir svakere miljøgevinst: Undersøkelser blant dagens bildelingsmedlemmer viser at bildelingsbilen brukes en tredjedel mindre enn en egen privatbil. Årsaken er at tilgjengeligheten er dårligere, slik at barrieren mot bruk er høyere. Samtidig tyder våre analyser på at potensialet er større jo mer bildelingsbilen ligner privatbilen: Nærhet, tilgjengelighet og pris vektlegges høyt. Det kan bety at maksimal tilrettelegging for bildeling gir mindre forskjell i bruk mellom en bildelingsbil og privatbil, og reduserer miljøgevinsten av slike ordninger. . I henhold til markedsundersøkelsen er det mest aktuelt å bli med i en bildelingsordning blant de som ikke har bil, og blant de som har dårlige parkerings¬muligheter ved boligen. Dette betyr at potensialet for bildeling er størst i sentrale bydeler i Oslo. Dilemmaet er at markedspotensialet er størst i områder for miljøeffekten av slike ordninger kan forventes å være dårligst. I de sentrale Oslo.bydelene vil bildelingsbilene kunne bidra til økt biltilgang . og dermed til økt bilbruk. Resultatet gjelder for Oslo.området, men kan trolig generaliseres til resten av landet. . Bildeling som supplement til eksisterende transportsystemer: Bildeling kan være et supplement til det eksisterende transportsystemet. Bildelings¬medlemskap gir dem med førerkort, men uten bil, en mulighet til å bruke bil ved behov . til en rimeligere pris enn leiebil. På den måten gir bildeling økt mobilitet til enkelte grupper i samfunnet. Men våre resultater viser at det ikke er hensiktsmessig å satse på bildeling som virkemiddel for å redusere klimautslippene. For å oppnå miljøgevinster er det nødvendig å gjennomføres tiltak for å øke bruken av kollektivtransport og andre miljøvennlige transportformer, på bekostning av bilbruk. For mer informasjon, kontakt Bård Norheim (tlf: 91 18 80 57) eller Ingunn Opheim Ellis (tlf: 91 33 60 83)

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud