• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Evaluering

Oslo skal redusere de direkte klimagassutslippene med 36 prosent innen 2020, 50 prosent tidligst mulig etter 2022 og 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har Urbanet Analyse i samarbeid med Asplan Viak utredet mulige nye betalingsløsninger for å bidra til et fossilfritt sentrum. 

Det er tre regulatoriske virkemidler som er vurdert i oppdraget, bompenger, veiprising og lavutslippssone. Disse virkemidlene kan påvirke klimautslippene på ulike måter: gjennom endret bilbruk og endret transportmiddelvalg, og gjennom endret kjøretøypark.

 • Lavutslippssone det mest treffsikre virkemiddel for å redusere sentrumsreiser. Virkemidlet gir opp mot ca. 5 ganger større reduksjon i sentrumsrettede reiser sammenlignet med veiprising og bompenger. 
 • Veiprisingen gir en større reduksjon i antall reiser grunnet økt betalingsandel, men dette treffer først og fremst kortere reiser. Bompenger gir en lavere etterspørselsreduksjon, men treffer lengre reiser. I sum er effekten av de to tiltakene nokså lik. Samtidig må det iverksettes flere tiltak for å nå målene for 2020, slik som f.eks. økt fremkommelighet for kollektivtransporten og økte p-avgifter.

I forbindelse med prosjektet har vi blant annet gjennomført en markedsundersøkelse for å belyse hvordan ulike rammebetingelser påvirker sannsynligheten for å kjøpe elbil. 

Resultatene viser at en miljødifferensiering i bomringen vil påvirke hvor mange som skaffer seg elbil. Dagens prisforskjell på elbiler og fossilbiler i bomringen påvirker isolert sett elbil-andelen med 7,5 prosentpoeng. Når prisforskjellen reduseres med de nye bomsnittene vil dette redusere elbilandelen med 4,5 prosentpoeng av nybilsalget. 

Samtidig viser undersøkelsen at den store driveren bak elbilsalget er rekkevidde: 10 mil økt rekkevidde vil øke elbil-andelen av nybilsalget med 13 prosentpoeng. Den underliggende veksten i elnybilsalget er ikke tilstrekkelig stor for å nå klimamålene, men bidrar i vesentlig grad.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Harald
  Høyem
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Johannes
  Raustøl

Andre bidragsytere

 • Alexander
  Borg (Asplan Viak)
 • Mie
  Fugleseth