• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Analyse

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst analysert dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i Mjøsbyen. 

Som et ledd i arbeidet med å lage en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen har Urbanet Analyse kartlagt dagens reisevaner i området, og gjort en analyse av potensialet for en miljøvennlig transportutvikling. 

Resultatene viser at om lag 70 prosent av reisene i dag foretas med bil. Samtidig er en stor del av reisene korte, og det er mange som bor i gang- og sykkelavstand til et sentrumsområde. Potensialet for en miljøvennlig transportutvikling hvor gange og sykkel tar en stor del av transportveksten er derfor stort. Men dette krever vilje til å iverksette en tiltakspakke med både positive og restriktive tiltak.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen