• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Trondheim trenger sterkere tiltak for å nå mål

Trondheim trenger sterkere tiltak for å nå mål

Trondheim kommune har mål om nullvekst i biltrafikken, samtidig som klimagassutslippene skal være 85 prosent lavere enn 1991-nivå i 2030. Urbanet Analyse har vurdert hvordan ulike restriktive biltiltak bidrar til å redusere personbiltrafikken og klimagassutslippene i tråd med de lokale målsetningene. 

Av tiltakene som er analysert er det økt parkeringsavgift og flere avgiftssoner som bidrar mest til målene. Analysene viser at effekten av de fleste tiltakene er for små sammenlignet med de ambisiøse målsetningene som er satt for transport- og miljøpolitikken. 

Dersom tiltakene kombineres kan innsatsen per tiltak balanseres, og mulighetene for måloppnåelse styrkes. Prosjektet har sett på effekten av en kombinert tiltakspakke som fører til at nullvekstmålet nås. Likevel er det fortsatt stor avstand til målet om reduksjon i klimagassutslipp. 

For å nå målet om reduksjon i klimagassutslipp er det behov for en langt høyere elbilandel enn det som ligger inne i prognosene. Samtidig vil økt elbilandel føre til flere bilreiser, og dermed være i strid med nullvekstmålet. Dette viser at det kan være en målkonflikt mellom mål om reduksjon i bilreiser og klimagassutslipp. 


Se rapport