• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Kunnskapsgrunnlag for TT-ordningen

Kunnskapsgrunnlag for TT-ordningen

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse utarbeidet en statusrapport for TT-ordningen og hvordan denne blir praktisert i fylkeskommunene og i Oslo kommune.

Rapporten oppsummerer regelverk og ressursbruk, antall brukere og ytelser per bruker i de ulike fylkene per i dag og utviklingen over tid.

TT-ordningen skal ivareta personer som ikke kan benytte det vanlige kollektivtilbudet. TT-ordningen er en ordning som fylkeskommunene er pålagt av Samferdselsdepartementet å organisere, og det er opp til hver enkelt fylkeskommune å utarbeide regelverket og å bevilge midler til ordningen. Derfor er det også store forskjeller mellom fylkene med hensyn til hvor mange som mottar ytelser til TT-reiser, og ikke minst hvilken ytelse de ulike gruppene TT-brukere mottar. Det er også store forskjeller på ytelsene innad i fylkene, en forskjell som er forsterket i de åtte fylkene som får støtte gjennom den utvidede TT-ordningen som finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett.


Se rapport