• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk.

Bakgrunnen for kartleggingen er overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier for NO2. Grenseverdien for både timemiddel og årsmiddel overskrides i dag, og Statens vegvesen ønsker derfor å iverksette tiltak som vil redusere konsentrasjonene.

Gjennom dette prosjektet ønsker man å få mer kunnskap om hvilke effekt ulike tiltak har på trafikkmengde, NO2-utslipp og konsentrasjonsnivået for NO2. Ikke minst, er det viktig å få kunnskap om hvilke tiltak eller pakker av tiltak som må til for at grenseverdikravene i forurensningsforskriften kan overholdes.

I dette studiet er det foretatt trafikkberegninger med RTM23+ for ulike typer tiltak for å vurdere effekt på trafikkmengde og trafikkarbeid. Deretter er det foretatt utslipps- og spredningsberegninger for beregne effekt på NO2-konsentrasjonen ved innføring av de ulike tiltakene/tiltakspakkene.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Hilde
  Solli
 • Ingrid
  Sundvor (NILU)
 • Britt
  Ann K. Høiskar (NILU)
 • Gabriela
  Sousa Santos
 • Mathias
  Vogt