layer1-Bild1

Nytt prosjekt: Kollektivplan for Tromsø

layer1-Bild2

Ny rapport: Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder

layer1-Bild3

Nytt prosjekt: RVU 2013 Region sør. Analyse av data og utarbeidelse av rapporter

layer1-Bild4

Nytt prosjekt: Utvikling av policymodell for kollektivtransporten i Osloregionen

Om Urbanet Analyse

Urbanet Analyse jobber med strategiske analyser på transportområdet, med hovedfokus på bytransport og kollektivtransport. Problemstillinger vi jobber spesielt med er effekter av virkemiddelbruk for å nå både lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling.

Urbanet Analyse ble opprettet i 2005, og har i dag 14 medarbeidere: 10 på Oslokontoret og 4 på Stockholmskontoret.

Vi eies av Asplan Viak, som er et av Norges ledende rådgivningsmiljøer. Innenfor samferdselssektoren har Urbanet og Asplan gode og utfyllende verktøy og metoder, noe som gir oss mulighet til å gjennomføre analyser og utredninger fra overordnete strategiske analyser til prosjektering av fysiske løsninger.

Aktuelt

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Hva vil det koste å nå nullvekstmålet for biltrafikken i byområdene? I en rapport skrevet for Klima- og miljødepartementet har Urbanet Analyse gjennomgått byenes planer. Analysen viser at mange av byene forel&..

Urbanet kjøper lisens på Emme

Urbanet Analyse har gått til innkjøp av lisens til INROs programverktøy Emme, som er et komplett modellverktøy for prognoser og trafikksimulering på makronivå. Dette gjøres som en del av satsinge..

Ny rapport: Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder.

Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i fire byområder», som er finansiert av Transnova og byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Bergen. Hovedmålet med prosjektet er &a..

Ny rapport: Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekt på NO2

NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk. Bakgrunnen for kartleggingen er ove..

Ny rapport: Nullvekstmålet - Fordeling av transportveksten mellom kollektivtransport, sykkel og gang

I dette prosjektet har vi sett nærmere på hvordan den forventede transportveksten kan fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange i hvert enkelt byområde, gitt målsetningen om nullvekst i biltrafikken. Prosje..

Undersøkelse om bilhold og parkering

Urbanet Analyse gjennomfører for tiden en markedsundersøkelse om bilhold og parkering. De som har fått invitasjon til å delta i undersøkelsen kan åpne undersøkelsen ved å klikke på lenken ..

Nytt prosjekt: RVU 2013 Region sør. Analyse av data og utarbeidelse av rapporter

På oppdrag fra SVRS har Urbanet Analyse fått i oppdrag å gjennomføre analyser og utarbeide rapporter for den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 for områder innen Region sør. Det skal utarbeides..

Parkeringsutredning - Kleppestø sentrum

Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten med utredningen er å gi parkeringsfaglige råd som innspill til kommunens arbeid med en områdeplan for Kleppestø..

Økt kunnskap om målrettede sykkeltiltak

Urbanet Analyse har fått støtte fra Transnova til å gjennomføre et prosjekt hvor vi skal fokusere på sammenhengen mellom virkemidler og måloppnåelse når det gjelder tilrettelegging for sykkel. ..

Bypakke Nord-Jæren: Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport

På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune skal Urbanet Analyse utrede i hvilken grad bypakke Nord-Jærens planlagte kollektivtransportsatsing oppfyller kravene i Ot.prp.nr. 15, samt synliggjøre hvordan de ulike tiltakene isolert og ..

Oppdatering av kostnadsanslag bymiljøavtaler

Tidligere er kostnader ved transportveksten beregnet til å varierte fra 292 mrd i et bilscenario til 280 mrd i et trendscenario og 174 mrd i et miljøscenario (UA-rapport 23/2011). I etterkant av at disse kostnadsberegningene ble gjor..

Elbilsalget må opp til debatt

Elbilsalget har vært en suksess, og miljøvennlige biler har definitivt kommet for å bli. Men subsidiene er for store til at de kan vare, og de gis på en helt feil måte. Subsidieringen av elbiler skal tas opp til dis..

Nytt prosjekt: Kollektivplan for Tromsø

Urbanet Analyse skal sammen med Asplan Viak utarbeide en helhetlig kollektivplan for Tromsø som skal sette Tromsø i stand til å nå målet om 0-vekst i biltrafikken. Kollektivtransport, sykkel og gange må derme..

Policy modell for kollektivtransporten i Osloregionen

Urbanet Analyse har i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige fått i oppdrag å utvikle en policymodell for Osloregionen for bedre å kunne analysere konsekvensene av ulike strategier og rammebetingelser for kollektivtransport..

Ny rapport: Kapasitetsprising i Oslotunnelen

Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeidet en rapport som gjennomgår mulige prismekanismer som kan benyttes til å avstemme tilbud og etterspørsel etter et begrenset antall ruteleier på en jernba..

Nytt prosjekt: Rollefordeling mellom transportmidlene for å nå nasjonale mål om persontransporten i

Formålet med oppdraget er å beregne og beskrive hvordan nullvekstmålet for person-transporten kan operasjonaliseres i norske byer, gjennom å beregne hvordan transportmiddel-fordelingen bør se ut i 2028 og i 2050 i d..

Urbanet Analyse og Asplan Viak har inngått rammeavtale med Vest-Agder Fylkeskommune

Sammen med Asplan Viak har Urbanet Analyse inngått rammeavtale med Vest-Agder fylkeskommune, for bistand til utvikling av transportsystemet, med hovedvekt på kollektivtilbudet. Oppdraget er delt inn i to avtaleområder: Utv..

Nytt notat: Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark

Dette prosjektet ser på sammenhengen mellom organisasjonsmodell/kontraktform og lokal næringsutvikling innenfor kollektivtransporte, og lanserer Samarbeidskontrakter som en mulig løsning for Telemark. Les mer, og last ned n..

Ny rapport: Klimaeffektiv kollektivsatsing: Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en omfattende verdsettingsundersøkelse som er gjennomført i fem byområder i Norge. Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing», som er fi..

Nytt notat: Føringer i KS1 for langsiktig utvikling av jernbanen

På oppdrag for Jernbaneverket har Urbanet Analyse gjennomført en kartlegging av Samferdselsdepartementets KS1-vedtak for utvalgte KVU/KS1-prosesser, med sikte på å gjøre rede for konkrete føringer for jernba..

Nytt prosjekt: Markedsundersøkelse om parkering som virkemiddel

Som et supplement til den pågående nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 skal Urbanet Analyse gjennomføre en markedsundersøkelse med fokus på parkering som virkemiddel: med vekt på effekten av ulike gr..

Vi har flyttet til Kongens gate 1

3. februar flyttet Urbanet Analyse inn i «nye» lokaler i Kongensgate 1, i en av Oslo eldste og vakreste eiendommer, hvor vi deler vi kontorer med Asplan Viak Oslo. Slik blir vi en del av et spennende tverrfaglig miljø innenfor ..

Ny rapport: Mulige samarbeidskontrakter kollektivtransporten i Hordaland

I forbindelse med arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland har Skyss bedt Urbanet om bistand til å utarbeide forslag til nye kontrakter for kollektivtransporten i Hordaland. Formålet med utredningen har vært å gi innsp..

Stor verdsettingsstudie blant befolkningen i utvalgte byområder

I forbindelse med prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing» gjennomfører Urbanet Analyse i disse dager en stor verdsettingsundersøkelse blant befolkningen i følgende fire byområder: Kristiansand, Stavanger..