layer1-Bild1

Ny rapport: Kapasitetsprising i Oslotunnelen

layer1-Bild2

Nytt prosjekt: Rollefordeling mellom transportmidlene for å nå nasjonale mål om persontransporten i byområdene

layer1-Bild3

Urbanet Analyse og Asplan Viak har inngått rammeavtale med Vest-Agder Fylkeskommune

layer1-Bild4

Nytt prosjekt: Markedsundersøkelse om parkering som virkemiddel

Om Urbanet Analyse

Urbanet Analyse jobber med strategiske analyser på transportområdet, med hovedfokus på bytransport og kollektivtransport. Problemstillinger vi jobber spesielt med er effekter av virkemiddelbruk for å nå både lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling.

Urbanet Analyse ble opprettet i 2005, og har i dag 13 medarbeidere: 11 på Oslokontoret og 2 på Stockholmskontoret.

Vi eies av Asplan Viak, som er et av Norges ledende rådgivningsmiljøer. Innenfor samferdselssektoren har Urbanet og Asplan gode og utfyllende verktøy og metoder, noe som gir oss mulighet til å gjennomføre analyser og utredninger fra overordnete strategiske analyser til prosjektering av fysiske løsninger.

Aktuelt

Ny rapport: Kapasitetsprising i Oslotunnelen

Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeidet en rapport som gjennomgår mulige prismekanismer som kan benyttes til å avstemme tilbud og etterspørsel etter et begrenset antall ruteleier på en jernba..

Nytt prosjekt: Rollefordeling mellom transportmidlene for å nå nasjonale mål om persontransporten i

Formålet med oppdraget er å beregne og beskrive hvordan nullvekstmålet for person-transporten kan operasjonaliseres i norske byer, gjennom å beregne hvordan transportmiddel-fordelingen bør se ut i 2028 og i 2050 i d..

Urbanet Analyse og Asplan Viak har inngått rammeavtale med Vest-Agder Fylkeskommune

Sammen med Asplan Viak har Urbanet Analyse inngått rammeavtale med Vest-Agder fylkeskommune, for bistand til utvikling av transportsystemet, med hovedvekt på kollektivtilbudet. Oppdraget er delt inn i to avtaleområder: Utv..

Nytt notat: Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark

Dette prosjektet ser på sammenhengen mellom organisasjonsmodell/kontraktform og lokal næringsutvikling innenfor kollektivtransporte, og lanserer Samarbeidskontrakter som en mulig løsning for Telemark. Les mer, og last ned n..

Ny rapport: Klimaeffektiv kollektivsatsing: Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en omfattende verdsettingsundersøkelse som er gjennomført i fem byområder i Norge. Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing», som er fi..

Nytt notat: Føringer i KS1 for langsiktig utvikling av jernbanen

På oppdrag for Jernbaneverket har Urbanet Analyse gjennomført en kartlegging av Samferdselsdepartementets KS1-vedtak for utvalgte KVU/KS1-prosesser, med sikte på å gjøre rede for konkrete føringer for jernba..

Nytt prosjekt: Markedsundersøkelse om parkering som virkemiddel

Som et supplement til den pågående nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 skal Urbanet Analyse gjennomføre en markedsundersøkelse med fokus på parkering som virkemiddel: med vekt på effekten av ulike gr..

Vi har flyttet til Kongens gate 1

3. februar flyttet Urbanet Analyse inn i «nye» lokaler i Kongensgate 1, i en av Oslo eldste og vakreste eiendommer, hvor vi deler vi kontorer med Asplan Viak Oslo. Slik blir vi en del av et spennende tverrfaglig miljø innenfor ..

Ny rapport: Mulige samarbeidskontrakter kollektivtransporten i Hordaland

I forbindelse med arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland har Skyss bedt Urbanet om bistand til å utarbeide forslag til nye kontrakter for kollektivtransporten i Hordaland. Formålet med utredningen har vært å gi innsp..

Stor verdsettingsstudie blant befolkningen i utvalgte byområder

I forbindelse med prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing» gjennomfører Urbanet Analyse i disse dager en stor verdsettingsundersøkelse blant befolkningen i følgende fire byområder: Kristiansand, Stavanger..