layer1-Bild1

Nytt prosjekt: Kollektivplan for Tromsø

layer1-Bild2

Nytt prosjekt: Økt kunnskap om målrettede sykkeltiltak

layer1-Bild3

Nytt prosjekt: RVU 2013 Region sør. Analyse av data og utarbeidelse av rapporter

layer1-Bild4

Nytt prosjekt: Utvikling av policymodell for kollektivtransporten i Osloregionen

Om Urbanet Analyse

Urbanet Analyse jobber med strategiske analyser på transportområdet, med hovedfokus på bytransport og kollektivtransport. Problemstillinger vi jobber spesielt med er effekter av virkemiddelbruk for å nå både lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling.

Urbanet Analyse ble opprettet i 2005, og har i dag 13 medarbeidere: 11 på Oslokontoret og 2 på Stockholmskontoret.

Vi eies av Asplan Viak, som er et av Norges ledende rådgivningsmiljøer. Innenfor samferdselssektoren har Urbanet og Asplan gode og utfyllende verktøy og metoder, noe som gir oss mulighet til å gjennomføre analyser og utredninger fra overordnete strategiske analyser til prosjektering av fysiske løsninger.

Aktuelt

Ny rapport: Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekt på NO2

NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk. Bakgrunnen for kartleggingen er ove..

Ny rapport: Nullvekstmålet - Fordeling av transportveksten mellom kollektivtransport, sykkel og gang

I dette prosjektet har vi sett nærmere på hvordan den forventede transportveksten kan fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange i hvert enkelt byområde, gitt målsetningen om nullvekst i biltrafikken. Prosje..

Undersøkelse om bilhold og parkering

Urbanet Analyse gjennomfører for tiden en markedsundersøkelse om bilhold og parkering. De som har fått invitasjon til å delta i undersøkelsen kan åpne undersøkelsen ved å klikke på lenken ..

Nytt prosjekt: RVU 2013 Region sør. Analyse av data og utarbeidelse av rapporter

På oppdrag fra SVRS har Urbanet Analyse fått i oppdrag å gjennomføre analyser og utarbeide rapporter for den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 for områder innen Region sør. Det skal utarbeides..

Parkeringsutredning - Kleppestø sentrum

Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten med utredningen er å gi parkeringsfaglige råd som innspill til kommunens arbeid med en områdeplan for Kleppestø..

Økt kunnskap om målrettede sykkeltiltak

Urbanet Analyse har fått støtte fra Transnova til å gjennomføre et prosjekt hvor vi skal fokusere på sammenhengen mellom virkemidler og måloppnåelse når det gjelder tilrettelegging for sykkel. ..

Bypakke Nord-Jæren: Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport

På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune skal Urbanet Analyse utrede i hvilken grad bypakke Nord-Jærens planlagte kollektivtransportsatsing oppfyller kravene i Ot.prp.nr. 15, samt synliggjøre hvordan de ulike tiltakene isolert og ..

Oppdatering av kostnadsanslag bymiljøavtaler

Tidligere er kostnader ved transportveksten beregnet til å varierte fra 292 mrd i et bilscenario til 280 mrd i et trendscenario og 174 mrd i et miljøscenario (UA-rapport 23/2011). I etterkant av at disse kostnadsberegningene ble gjor..

Elbilsalget må opp til debatt

Elbilsalget har vært en suksess, og miljøvennlige biler har definitivt kommet for å bli. Men subsidiene er for store til at de kan vare, og de gis på en helt feil måte. Subsidieringen av elbiler skal tas opp til dis..

Nytt prosjekt: Kollektivplan for Tromsø

Urbanet Analyse skal sammen med Asplan Viak utarbeide en helhetlig kollektivplan for Tromsø som skal sette Tromsø i stand til å nå målet om 0-vekst i biltrafikken. Kollektivtransport, sykkel og gange må derme..

Policy modell for kollektivtransporten i Osloregionen

Urbanet Analyse har i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige fått i oppdrag å utvikle en policymodell for Osloregionen for bedre å kunne analysere konsekvensene av ulike strategier og rammebetingelser for kollektivtransport..

Ny rapport: Kapasitetsprising i Oslotunnelen

Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeidet en rapport som gjennomgår mulige prismekanismer som kan benyttes til å avstemme tilbud og etterspørsel etter et begrenset antall ruteleier på en jernba..

Nytt prosjekt: Rollefordeling mellom transportmidlene for å nå nasjonale mål om persontransporten i

Formålet med oppdraget er å beregne og beskrive hvordan nullvekstmålet for person-transporten kan operasjonaliseres i norske byer, gjennom å beregne hvordan transportmiddel-fordelingen bør se ut i 2028 og i 2050 i d..

Urbanet Analyse og Asplan Viak har inngått rammeavtale med Vest-Agder Fylkeskommune

Sammen med Asplan Viak har Urbanet Analyse inngått rammeavtale med Vest-Agder fylkeskommune, for bistand til utvikling av transportsystemet, med hovedvekt på kollektivtilbudet. Oppdraget er delt inn i to avtaleområder: Utv..

Nytt notat: Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark

Dette prosjektet ser på sammenhengen mellom organisasjonsmodell/kontraktform og lokal næringsutvikling innenfor kollektivtransporte, og lanserer Samarbeidskontrakter som en mulig løsning for Telemark. Les mer, og last ned n..

Ny rapport: Klimaeffektiv kollektivsatsing: Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en omfattende verdsettingsundersøkelse som er gjennomført i fem byområder i Norge. Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing», som er fi..

Nytt notat: Føringer i KS1 for langsiktig utvikling av jernbanen

På oppdrag for Jernbaneverket har Urbanet Analyse gjennomført en kartlegging av Samferdselsdepartementets KS1-vedtak for utvalgte KVU/KS1-prosesser, med sikte på å gjøre rede for konkrete føringer for jernba..

Nytt prosjekt: Markedsundersøkelse om parkering som virkemiddel

Som et supplement til den pågående nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 skal Urbanet Analyse gjennomføre en markedsundersøkelse med fokus på parkering som virkemiddel: med vekt på effekten av ulike gr..

Vi har flyttet til Kongens gate 1

3. februar flyttet Urbanet Analyse inn i «nye» lokaler i Kongensgate 1, i en av Oslo eldste og vakreste eiendommer, hvor vi deler vi kontorer med Asplan Viak Oslo. Slik blir vi en del av et spennende tverrfaglig miljø innenfor ..

Ny rapport: Mulige samarbeidskontrakter kollektivtransporten i Hordaland

I forbindelse med arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland har Skyss bedt Urbanet om bistand til å utarbeide forslag til nye kontrakter for kollektivtransporten i Hordaland. Formålet med utredningen har vært å gi innsp..

Stor verdsettingsstudie blant befolkningen i utvalgte byområder

I forbindelse med prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing» gjennomfører Urbanet Analyse i disse dager en stor verdsettingsundersøkelse blant befolkningen i følgende fire byområder: Kristiansand, Stavanger..