layer1-Bild1

Ny rapport: Kollektivplan for Tromsø

layer1-Bild2

Ny rapport: Parkering som virkemiddel

layer1-Bild3

Ny rapport: RVU 2013 Analyser av reisevaner i byområder i Region Sør

layer1-Bild4

Nytt prosjekt: Utvikling av policymodell for kollektivtransporten i Osloregionen

Om Urbanet Analyse

Urbanet Analyse jobber med strategiske analyser på transportområdet, med hovedfokus på bytransport og kollektivtransport. Problemstillinger vi jobber spesielt med er effekter av virkemiddelbruk for å nå både lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling.

Urbanet Analyse ble opprettet i 2005, og har i dag 13 medarbeidere: 10 på Oslokontoret og 3 på Stockholmskontoret.

Vi eies av Asplan Viak, som er et av Norges ledende rådgivningsmiljøer. Innenfor samferdselssektoren har Urbanet og Asplan gode og utfyllende verktøy og metoder, noe som gir oss mulighet til å gjennomføre analyser og utredninger fra overordnete strategiske analyser til prosjektering av fysiske løsninger.

Aktuelt

Maria Amundsen til Urbanet

Maria Amundsen begynte i Urbanet Analyse 11. april 2016. Hun er sosiolog og skal i hovedsak jobbe med analyser av reisevaner og trafikkstrømmer. Maria har skrevet doktorgrad om forbrukeratferd ved Universitetet i Kharkiv, Ukraina. Maria har ti..

Ny rapport: Byene klarer ikke å finansiere nullvekstmålet i biltrafikken

Nullvekst i biltrafikken i de største byområdene innebærer en betydelig vekst i kollektivtransporten framover, med et økt tilskuddsbehov på mellom 1,7 og 6 mrd kr. Det er ikke mulig å finansiere dette innenfo..

Klimaeffektiv kollektivsatsing

Velkommen til halvdagsseminar hos Urbanet Analyse onsdag 20. april kl. 09.00-12.00. Urbanet Analyse har studert hva som skal til for at kollektivtransporten skal spille en mer aktiv rolle i transport- og miljøpolitikken i de stø..

Ny Rapport: En målrettet kollektivsatsing er et kostnadseffektivt klimatiltak

Hva skal til for at kollektivtransporten skal spille en mer aktiv rolle i transport- og miljøpolitikken i de største byområdene i Norge? Hovedresultatene fra en analyse Urbanet Analyse har gjort viser at økt kollektivsa..

Oppgave om bilfri by

Deler av våren 2016 vil Ann-Elise dos Santos Gustavsen sitte hos Urbanet mens hun skriver masteroppgave om bilfrie byer. Oppgaven er rettet mot Oslo kommunes realisering av en bilfri bykjerne. Ann-Elise vil ta utgangspunkt i andre byers er..

Etterevaluering av Kløfta-Nybakk

Urbanet har evalueret vegstrekningen E16 Kløfta-Nybakk innenfor Forskningsprogrammet Concept ved NTNU. E16 mot Kongsvinger tar av fra E6 ved Kløfta og går gjennom kommunene Ullensaker og Nes i Akershus og Sør-Odal og Kongsv..

Kostnader for kollektivtransporten i Hordaland

Nullvekstmålet og nye anbud som er identifisert som de største kostnadsdriverne fremover. Nye anbudsrunder inkluderer blant annet kostnaden som følge av nye krav til drivstoff og teknologi. Rapporten er skrevet på oppdrag fo..

Urbanet presenterer kunnskap og resultater i ulike fora

Bård Norheim holdt 21.1.16 en forelesning på kurset «Strategisk planlegging av infrastruktur» ved NTNU. Temaet for forelesningen var «Når prosjektene kommer i pakker (bypakker, miljøpakker)» med fo..

Hvordan gåing og sykling kan konkurrere med bilen

Omfanget av gange og sykling på korte reiser avhenger av rammebetingelser for bilbruk og av takster for kollektivtransporten, konkluderer Urbanet i en artikkel i Samferdsel. Vi ser også at el-sykkelen kan bidra sterkt til mer sykling. Art..

Kristine Wika Haraldsen begynte i Urbanet 11. januar

Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og begynte i Urbanet Analyse 11. januar 2016. Hun vil arbeide med kostnadsmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter. Haraldsen skrev mas..

Strakstiltak ved fare for høy luftforurensing

Urbanet Analyse har i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeidet tre rapporter om strakstiltak ved fare for høy luftforurensing i flere dager. Disse omhandler ulike..

RVU 2013/2014 - Reisevaner i Osloområdet - ny Prosamrapport

I rapporten beskrives reisevaner og tilgang til transportressurser blant befolkningen i Osloområdet: Oslo kommune, alle kommunene i Akershus fylke, samt sentrale deler av Buskerud, og deler av Oppland, Hedmark og Østfold. Beskrivelse..

Urbanet har seks innlegg på VTI Transportforum 2016

Transportforum i Linköbing i Sverige er Nordens største årlige konferanse for transportsektoren. Konferansen foregår fra 12-13 januar 2016. Under sesjonen "Hva syns syklistene?" skal Ingunn Opheim Ellis snakke om hvo..

Urbanet Analyse har publisert tre nye rapporter

De tre rapportene handler om et nytt og effektiv busstilbud i Tromsø, sammenhengen mellom strategiske mål og organisering av kollektivtrafikken og prioriteringer for kollektivtransporten i Osloområdet. Nytt busstilbu..

Urbanet Analyse har ansatt Harald Høyem

Harald Høyem er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og begynte i Urbanet Analyse 1. september 2015. Han vil arbeide med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter. Under studietiden ar..

Arendalsuka: Urbanet Analyse holder foredrag om reisevaner i Region sør

Urbanet Analyse har nylig avsluttet et omfattende prosjekt hvor vi har analysert reisevaner til befolkningen i området som inngår i Region sør. Analysen baserer seg på den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, ..

Ny rapport: Parkering som virkemiddel

Parkering er et av flere virkemidler som kan tas i bruk for å endre transportmiddelbruken i retning av mindre bilbruk og mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. I dette prosjektet har vi kartlagt hvordan ulike virkemidler innen par..

Framtidens byer har bidratt til å sette klimatilpasning på dagsorden

Urbanet analyse har sammen med Asplan Viak evaluert arbeidet med klimatilpasning under programmet Framtidens byer på vegne Kommunal - og moderniseringsdepartementet. Rapporten ligger ute på Kommunal- og moderniseringsdepartements hjem..

Ny rapport: Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland – delrapport trafikkanalyser

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse AS utarbeidet en delrapport om trafikale endringer ved en eventuell ny lufthavnstruktur på Helgeland. Rapporten inngår som delleveranse i en ekstern utredning av l..

Ny rapport: Ringvirkninger av arealplanlegging - for en mer bærekraftig bytransport?

Urbanet Analyse har gjennomført et større forskningsprosjekt innen program for storbyrettet forskning som har sett på utfordringene med dagens areal- og transportplanlegging. Prosjektet viser at det er klare synergigevinster m..

Nytt prosjekt: RVU 2013/14 - Utarbeidelse av nøkkelrapport for Osloområdet

Urbanet Analyse har fått i oppdrag å utarbeide en nøkkelrapport for den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 for Oslo/Akershus, inkludert randområder. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Ruter/PROSA..

Nytt prosjekt: Utredning av lufthavnstrukturen på Helgeland

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Urbanet Analyse utrede regionale konsekvenser ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. DAMVAD Norge AS og Samfunnsøkonomisk Analyse skal bidra som underlever..

Ny rapport: Målrettede sykkeltiltak i fire norske byområder

Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i fire byområder», som er finansiert av Transnova og byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Bergen. Hovedmålet med prosjektet er &a..

Nytt prosjekt: RVU for Campus Sogndal

Det skal utarbeides en Campusplan for Fosshaugane Campus i Sogndal. Som et ledd i dette arbeidet har Statsbygg engasjert Urbanet Analyse til å gjennomføre en reisevaneundersøkelse blant aktørene som holder til på ..

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Hva vil det koste å nå nullvekstmålet for biltrafikken i byområdene? I en rapport skrevet for Klima- og miljødepartementet har Urbanet Analyse gjennomgått byenes planer. Analysen viser at mange av byene forel&..

Urbanet kjøper lisens på Emme

Urbanet Analyse har gått til innkjøp av lisens til INROs programverktøy Emme, som er et komplett modellverktøy for prognoser og trafikksimulering på makronivå. Dette gjøres som en del av satsinge..

Ny rapport: Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder.

Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i fire byområder», som er finansiert av Transnova og byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Bergen. Hovedmålet med prosjektet er &a..

Ny rapport: Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekt på NO2

NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk. Bakgrunnen for kartleggingen er ove..

Ny rapport: Nullvekstmålet - Fordeling av transportveksten mellom kollektivtransport, sykkel og gang

I dette prosjektet har vi sett nærmere på hvordan den forventede transportveksten kan fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange i hvert enkelt byområde, gitt målsetningen om nullvekst i biltrafikken. Prosje..

Undersøkelse om bilhold og parkering

Urbanet Analyse gjennomfører for tiden en markedsundersøkelse om bilhold og parkering. De som har fått invitasjon til å delta i undersøkelsen kan åpne undersøkelsen ved å klikke på lenken ..

Nytt prosjekt: RVU 2013 Region sør. Analyse av data og utarbeidelse av rapporter

På oppdrag fra SVRS har Urbanet Analyse fått i oppdrag å gjennomføre analyser og utarbeide rapporter for den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 for områder innen Region sør. Det skal utarbeides..

Parkeringsutredning - Kleppestø sentrum

Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten med utredningen er å gi parkeringsfaglige råd som innspill til kommunens arbeid med en områdeplan for Kleppestø..

Økt kunnskap om målrettede sykkeltiltak

Urbanet Analyse har fått støtte fra Transnova til å gjennomføre et prosjekt hvor vi skal fokusere på sammenhengen mellom virkemidler og måloppnåelse når det gjelder tilrettelegging for sykkel. ..

Bypakke Nord-Jæren: Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport

På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune skal Urbanet Analyse utrede i hvilken grad bypakke Nord-Jærens planlagte kollektivtransportsatsing oppfyller kravene i Ot.prp.nr. 15, samt synliggjøre hvordan de ulike tiltakene isolert og ..

Oppdatering av kostnadsanslag bymiljøavtaler

Tidligere er kostnader ved transportveksten beregnet til å varierte fra 292 mrd i et bilscenario til 280 mrd i et trendscenario og 174 mrd i et miljøscenario (UA-rapport 23/2011). I etterkant av at disse kostnadsberegningene ble gjor..

Elbilsalget må opp til debatt

Elbilsalget har vært en suksess, og miljøvennlige biler har definitivt kommet for å bli. Men subsidiene er for store til at de kan vare, og de gis på en helt feil måte. Subsidieringen av elbiler skal tas opp til dis..

Nytt prosjekt: Kollektivplan for Tromsø

Urbanet Analyse skal sammen med Asplan Viak utarbeide en helhetlig kollektivplan for Tromsø som skal sette Tromsø i stand til å nå målet om 0-vekst i biltrafikken. Kollektivtransport, sykkel og gange må derme..

Policy modell for kollektivtransporten i Osloregionen

Urbanet Analyse har i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige fått i oppdrag å utvikle en policymodell for Osloregionen for bedre å kunne analysere konsekvensene av ulike strategier og rammebetingelser for kollektivtransport..

Ny rapport: Kapasitetsprising i Oslotunnelen

Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeidet en rapport som gjennomgår mulige prismekanismer som kan benyttes til å avstemme tilbud og etterspørsel etter et begrenset antall ruteleier på en jernba..

Nytt prosjekt: Rollefordeling mellom transportmidlene for å nå nasjonale mål om persontransporten i

Formålet med oppdraget er å beregne og beskrive hvordan nullvekstmålet for person-transporten kan operasjonaliseres i norske byer, gjennom å beregne hvordan transportmiddel-fordelingen bør se ut i 2028 og i 2050 i d..

Urbanet Analyse og Asplan Viak har inngått rammeavtale med Vest-Agder Fylkeskommune

Sammen med Asplan Viak har Urbanet Analyse inngått rammeavtale med Vest-Agder fylkeskommune, for bistand til utvikling av transportsystemet, med hovedvekt på kollektivtilbudet. Oppdraget er delt inn i to avtaleområder: Utv..

Nytt notat: Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark

Dette prosjektet ser på sammenhengen mellom organisasjonsmodell/kontraktform og lokal næringsutvikling innenfor kollektivtransporte, og lanserer Samarbeidskontrakter som en mulig løsning for Telemark. Les mer, og last ned n..

Ny rapport: Klimaeffektiv kollektivsatsing: Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en omfattende verdsettingsundersøkelse som er gjennomført i fem byområder i Norge. Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing», som er fi..

Nytt notat: Føringer i KS1 for langsiktig utvikling av jernbanen

På oppdrag for Jernbaneverket har Urbanet Analyse gjennomført en kartlegging av Samferdselsdepartementets KS1-vedtak for utvalgte KVU/KS1-prosesser, med sikte på å gjøre rede for konkrete føringer for jernba..

Nytt prosjekt: Markedsundersøkelse om parkering som virkemiddel

Som et supplement til den pågående nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 skal Urbanet Analyse gjennomføre en markedsundersøkelse med fokus på parkering som virkemiddel: med vekt på effekten av ulike gr..

Vi har flyttet til Kongens gate 1

3. februar flyttet Urbanet Analyse inn i «nye» lokaler i Kongensgate 1, i en av Oslo eldste og vakreste eiendommer, hvor vi deler vi kontorer med Asplan Viak Oslo. Slik blir vi en del av et spennende tverrfaglig miljø innenfor ..

Ny rapport: Mulige samarbeidskontrakter kollektivtransporten i Hordaland

I forbindelse med arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland har Skyss bedt Urbanet om bistand til å utarbeide forslag til nye kontrakter for kollektivtransporten i Hordaland. Formålet med utredningen har vært å gi innsp..

Stor verdsettingsstudie blant befolkningen i utvalgte byområder

I forbindelse med prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing» gjennomfører Urbanet Analyse i disse dager en stor verdsettingsundersøkelse blant befolkningen i følgende fire byområder: Kristiansand, Stavanger..